Đội ngũ nhân sự

Ban điều hành

Founder
Branch Director
Managing Director
Vice Director
Vice Director

Đội ngũ nhân viên

HR Manager
Sales Manager
Team Leader
Marketing manager
Section Manager
Section Manager
Manager R&D
Tour Manager
Management consultant
Team leader
Team leader
Team leader
Team leader
Legal leader (trưởng nhóm pháp lý)
Editor Team Leader